Privacy Verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die m.i.v. 25 mei 2018 in alle EU-lidstaten van toepssing is, hebben wij het volgende Privacystatement (aanklikken) opgesteld, soms ter vervanging, merendeels als aanvulling op de reeds bestaande onderstaande tekst.

Registratie van gegevens
Iedere organisatie is verplicht om correct met uw gegevens om te gaan. Psychologiepraktijk Van Eldik registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het behandelingsproces en ten behoeve van de financiële administratie, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

Geheimhouding
De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Een rapportage mag alleen worden gegeven aan de gezaghebbende ouders en jongere boven de 16 jaar. Wanneer contact met derden nodig gevonden wordt (school, verwijzer, andere hulpverlenenden instantie) gebeurt dit alleen met schriftelijke toestemming van gezaghebbende ouders en/ of jongere.

Dossier
In uw dossier noteren wij gegevens van kind/ jongere en hun gezinsleden voor zover nodig voor een goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen onderzoeksgegevens en bij hulpverlening ook gegevens over het verloop van de behandeling. Wanneer u niet meer bij ons komt sluiten wij het dossier af. Zowel bij aanmelding als na afsluiten van de behandeling wordt de huisarts of verwijzer in principe op de hoogte gesteld, tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. Psychologiepraktijk Van Eldik maakt gebruik van een digitaal en papieren dossier.

Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en daarna te vernietigen. U kunt ons schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen.

Gegevensverstrekking
De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is uw toestemming nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig.

Psychologiepraktijk van Eldik stelt jaarlijks algemene geanonimiseerde gegevens ter beschikking aan landelijke en regionale koepelorganisaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, registraties en jaarverslagen.

Gegevensuitwisseling
Psychologiepraktijk Van Eldik kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk van Eldik persoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk Van Eldik sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Om ervoor te zorgen dat uw onderzoek of behandeling betaald wordt, wisselen we gegevens uit met uw gemeente (bij jongeren tot 18 jaar).

Bij gemeenten vullen we codes in op onze factuur die niets zeggen over de diagnose.

Gegevens uitwisseling met (huis)arts worden gedaan via de beveiligde zorgmail applicatie.

Recht op inzage en verbetering
U hebt het recht uw dossier in te zien indien u dat wenst. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult op verzoek aan uw behandelaar. Voor inzage van meer gegevens of afgesloten dossiers kunt u een aparte afspraak maken met uw behandelaar of een van onze medewerkers. U hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. Wij zullen u altijd een adviesgesprek aanbieden waarin de rapportage met u wordt besproken. U hebt het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren.

Toestemming
Wij vragen uw toestemming door middel van verzending van het aanmeldingsformulier op de website dan wel het zetten van uw handtekening op het vragenformulier bij aanmelding. U stemt dan in met de Algemene Voorwaarden, dit Privacyreglement, het beroepsgeheim van onze medewerkers en de wettelijke regels over de omgang met uw gegevens. Tevens wordt hiermee uw toestemming gevraagd voor berichtgeving aan de huisarts of verwijzer.

Kinderen van gescheiden ouders
Regelmatig worden er in onze praktijk kinderen aangemeld van wie de ouders zijn gescheiden, of waarvan de ouders van plan zijn op korte termijn te gaan scheiden. Voor deze ouders is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie. Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Wij handelen naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. Het belang van het kind staat bij ons altijd voorop.

Tot de leeftijd van 18 jaar hebben de ouders voor de wet het gezag over hun kind. In het jeugdrecht is het een goede gewoonte om het oordeel van een kind vanaf 12 jaar in belangrijke mate te laten meewegen.

Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en inzage in rapportage en het dossier conform de bepalingen in het Privacyreglement.

Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (BW, artikel 337B, boek1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de behandelaar deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. Wij zullen dit altijd doen met medeweten van de ouder die het gezag heeft.

In hoeverre een ouder betrokken wordt in onderzoek of behandeling van het kind is naar beoordeling van de behandelaar. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en uitgaan van inhoudelijke argumenten.

Neemt u bij vragen of onduidelijkheden contact op met uw behandelaar.

Nadere toelichting
Dit privacyreglement is gebaseerd op de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor meer uitgebreide informatie over de Beroepscode verwijzen wij u naar de internetpagina van het NIP, www.psynip.nl.

Voor sollicitanten Psychologiepraktijk Van Eldik
Indien je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we je brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens verwijderd indien je niet voor een functie in aanmerking komt. Indien we je brief en CV in portefeuille willen houden, vragen we je daarvoor apart om toestemming.