Meldcode

Wij zijn wettelijk verplicht om een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. In de meldcode staat dat bij vermoedens van kindermishandeling, een aantal stappen moet worden gezet. Deze stappen zijn:

  1. in kaart brengen van signalen
  2. overleggen met een collega en/of Veilig Thuis over de interpretatie van de signalen
  3. de uitkomst hiervan met de ouders bespreken
  4. wegen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
  5. beslissen over zelf hulp bieden of melden bij Veilig Thuis.

Een onderdeel van het in kaart brengen van de signalen, is het doen van een kindcheck. In een kindcheck worden de kinderen voor een gesprek uitgenodigd.  In dit gesprek worden de signalen verder in kaart gebracht.